หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
เทศบาลเมืองบางกร่าง
Bangkrang Town Municipality
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียน

ป้องกัน แก้ไข เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด

ส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

ส่งเสริม สนับสนุนการสังคมสงเคราะห์

ส่งเสริม เศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริม สนับสนุนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายขององค์กรภาคประชาชนในรูปแบบต่างๆ

ส่งเสริม สนับสนุนการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

ส่งเสริม สนับสนุนกีฬา สวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

สนับสนุนความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว

บริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย และมลพิษต่างๆ

ส่งเสริม สนับสนุน ควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

ส่งเสริม สนับสนุน ควบคุมการฆ่าสัตว์

ส่งเสริม สนับสนุนบำรุงรักษาการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริม สนับสนุน การลดภาวะโลกร้อน

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

พัฒนางานผังเมือง การใช้ประโยชน์ที่ดินและการควบคุมอาคาร

พัฒนาระบบไฟฟ้าและประปา

พัฒนาระบบจราจร ขนส่งมวลชน และการวิศวกรรมการจราจรและบุคลากร

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ

ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันการรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน

ส่งเสริม สนับสนุนประชาธิปไตย

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการและบริการ

ส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม

ส่งเสริม สนับสนุนการรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและหารอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ

ส่งเสริม ปรับปรุงงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การพัฒนาการควบคุมการเลี้ยงสัตว์

ส่งเสริม สนับสนุนการฝึกและประกอบอาชีพ

ส่งเสริม สนับสนุนการพาณิชย์และการลงทุน

การส่งเสริม สนับสนุน การลงทุนภาคอุตสาหกรรม

ส่งเสริม สนับสนุน ภาคเกษตรกรรม ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยว

ส่งเสริม สนับสนุน อาชีพการเลี้ยงสัตว์

ส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่งเสริม สนับสนุน บำรุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

ส่งเสริม สนับสนุนด้านศาสนา

ส่งเสริมให้มีและสนับสนุนพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
 
แนวทางการพัฒนา
 

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียน

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติด

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุน การสังคมสงเคราะห์

แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

แนวทางพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ

แนวทางการพัฒนาผังเมืองรวม และการใช้ประโยชน์ที่ดิน

แนวทางการพัฒนาขยายเขตประปาและไฟฟ้า

แนวทางการพัฒนาระบบจราจร วิศวกรรมจราจรและขนส่ง

แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุงตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม ที่จอดรถยนต์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการเสริมสร้าง และพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 
แนวทางการพัฒนา
 

แนวทางการพัฒนา บริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล น้ำเสีย และมลพิษต่าง ๆ

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ควบคุมการฆ่าสัตว์

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน บำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการลดภาวะโลกร้อน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการเสริมสร้าง และพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐาน และมีมูลค่าเพิ่ม
 
แนวทางการพัฒนา
 

แนวทางการพัฒนาส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการฝึกและประกอบอาชีพ

แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการพาณิชย์ การลงทุน

แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนภาคอุตสาหกรรม

แนวทางการพัฒนาส่งเสริมภาคเกษตรกรรมปลอดภัยได้มาตรฐาน

แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยเฉพาะเชิงอนุรักษ์

แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน
 
แนวทางการพัฒนา
 

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว

แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 
แนวทางการพัฒนา
 

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนหมู่บ้าน/ชุมชน และการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารราชการให้มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนาส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม

แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มทักษะพลเมืองเพื่อรองรับประชาคม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม
 
แนวทางการพัฒนา
 

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน รักษาศิลปะ โบราณสถาน วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีของท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการศาสนาและวันสำคัญต่างๆ
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลเมืองบางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02-446-3434, 02-446-3567, 02-408-8156 โทรสาร : 02-497-6069
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองบางกร่าง
จำนวนผู้เข้าชม 2,714,470 เริ่มนับ 22 ส.ค. 2556 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 02-446-3434