หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP


 
 
 
 
 
 
 


นายรชต สุทธิพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)


นายธรรมศักดิ์ เสือนาค
รองปลัด อบต.บางกร่าง
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น)


-
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.บางกร่าง
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
 
 


นายรชต สุทธิพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)


นายธรรมศักดิ์ เสือนาค
รองปลัด อบต.บางกร่าง
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น)


-
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.บางกร่าง
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)


นางมนภัทร บัวสุดตา
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ


นายณัฐวุฒิ จิตตระกูล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดฯ
(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)


นางลักขณา ปรีชาพงค์มิตร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางกนกนัน ยิ่งกิจไพบูลย์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ