ชื่อ
: ว่าง
ตำแหน่ง
: หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)