ชื่อ
: นายปวรวิชย์ บัวด้วง
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน