ชื่อ
: นายพัลลภ เกิดสีดี
ตำแหน่ง
: รองประธานสภาเทศบาล
เมืองบางกร่าง
08-1580-9569