ชื่อ
: นายทัศนะ พึ่งบุญลือ
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน