ชื่อ
: ว่าง
ตำแหน่ง
: หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)