ชื่อ
: นายนาถชัย พึ่งลอย
ตำแหน่ง
: พนักงานดับเพลิง