ชื่อ
: นายนรินทร์ สนอ่วม
ตำแหน่ง
: ประธานสภาเทศบาล
เมืองบางกร่าง
08-1582-1946