ชื่อ
: นายไพรัตน์ สำราญสุข
ตำแหน่ง
: เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยปฏิบัติงาน