ชื่อ
: นางสาวสาธิมา นิยมปัทมะ
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ