ชื่อ
: นางอรอุมา สังข์รุ่ง
ตำแหน่ง
: นักจัดการงานทั่วไป