ชื่อ
: นายรชต สุทธิพันธ์
ตำแหน่ง
: ปลัดเทศบาลเมืองบางกร่าง