ชื่อ
: นางละเอียด ทองดอนพุ่ม
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
08-9980-1843