ชื่อ
: นายไพฑูรย์ ชัยชนะมงคล
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
08-4665-5994