ชื่อ
: นางสุดารัตน์ ศรสวาท
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
08-5166-5302