ชื่อ
: นายดวง บัวด้วง
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
06-3825-6919