ชื่อ
: นายเทิดศักดิ์ นิลพลอย
ตำแหน่ง
: รองนายกเทศมนตรี
เมืองบางกร่าง คนที่ 1
08-1935-6367