ชื่อ
: นายจีรศักดิ์ ธารีรัตน์
ตำแหน่ง
: คนงานประจำรถขยะ