ชื่อ
: นางสาวธัณธิตา สุดศรี
ตำแหน่ง
: คนงานประจำรถขยะ