ชื่อ
: นายพิเชษฐ์ จำปาโพธิ์
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป