ชื่อ
: นายบรรจบ หุ่นไทย
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
09-7297-0386