ชื่อ
: นายโชดก ทัพประเสริฐ
ตำแหน่ง
: เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน