ชื่อ
: พันจ่าอากาศเอกเสน่ห์ ดีจริง
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
08-9239-1093