ชื่อ
: นางน้ำอ้อย อินทะกนก
ตำแหน่ง
: ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.1)