ชื่อ
: นายสมเกียรติ เปรมชะนะ
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
08-3109-1711