ชื่อ
: นางศุภราภรณ์ กนกลาวัณย์
ตำแหน่ง
: ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.1)