ชื่อ
: ว่าง
ตำแหน่ง
: หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)