ชื่อ
: นายนิคม ลิ้มสกุล
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
08-1907-8529