ชื่อ
: ว่าง
ตำแหน่ง
: ผูู้้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี