ชื่อ
: ร้อยตรีหญิงกัลยา คงหญ้าคา
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
08-3834-2754