เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

thumbs
นางขวัญใจ อาธิเสนะ
ผู้อำนวยการกองศึกษา
thumbs
นางสาวนราวดี สุระคำแหง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
thumbs
นายศราวุธ สังข์รุ่ง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
thumbs
นายโชดก ทัพประเสริฐ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
thumbs
นางศุภราภรณ์ กนกลาวัณย์
ครู คศ.1
thumbs
นางสาวณัฐอริญ ปีติชาญ
ครู คศ.1
thumbs
นางแจ่มจิตร อากาศสุภา
ครู คศ.1
thumbs
นางน้ำอ้อย อินทะกนก
ครู คศ.1
thumbs
นางสาวณภสรณ์ เกิดสีดี
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
thumbs
นางสาวสุพิชญา สายสวาท
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
thumbs
นางสาววิชุดา ชูแก้วไม้
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
thumbs
นางสาวอรพรรณ ดีเสมอ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
thumbs
นางนลินรัตน์ ภู่แก้ว
ผู้ดูแลเด็ก
thumbs
นางปราณี พ่วงฉ่ำ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
thumbs
นางสาวฉัตรกมล แซ่เจียม
ผู้ดูแลเด็ก
thumbs
นางสุนันท์ สิงหนาท
ผู้ดูแลเด็ก
thumbs
นางอัจฉรัตน์ พึ่งลอย
ผู้ดูแลเด็ก
thumbs
นางสาววรรณิษา นิลพลอย
ผู้ดูแลเด็ก

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest