เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

thumbs
นางสาวมธุรวันต์ มนตรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
thumbs
นางสาววรินทร วัฒนชาญชัย
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
thumbs
ว่าที่ ร.ต.หญิงศิริวรรณ ยุบล
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
thumbs
นางสาวภัศชา ศุภธนิศากาญ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
thumbs
นางสาวณิชารีย์ มาฟู
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
thumbs
นางสาวทัตชญา ธัญภัคสิริเดช
นักวิชาการคลังชำนาญการ
thumbs
นางสาวธัญวษา เสือเณร
เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชีชำนาญงาน
thumbs
นางสาวเดือนรุ่ง ควรแย้ม
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
thumbs
นางสาวกัลยา สายแจ่ม
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
thumbs
นางสาวนิษฐ์ธิมา ทองธัญประจวบ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
thumbs
นางสาวพัชรี สระบัว
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
thumbs
นางสาวลักขณา ขวากุพันธ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
thumbs
นายภาวิต สารสุวรรณ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
thumbs
นางสาวสุทธดา ลำใย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
thumbs
นางสาววชิราภรณ์ จิ๋วเชย
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
thumbs
นางสาวจิรนันท์ ม่วงเนย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
thumbs
นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีชมชื่น
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
thumbs
นางสาวภัทราภรณ์ ชัยชนะมงคล
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
thumbs
นางนภัสกรณ์ สระเกิด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
thumbs
นางสาววริศรา แจ่มนาม
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
thumbs
นางพรนิภา สมประสงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
thumbs
นายสมบัติ สมประสงค์
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest