เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

โครงการฝึกอาชีพประเภทงานบริการ (การตัดผมชาย) วันที่ 15 กรกฎาคม 2563

โครงการฝึกอาชีพประเภทงานบริการ (การตัดผมชาย) วันที่ 15 กรกฎาคม 2563
วัตถุประสงค์ของโครงการ คือ เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน ส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพให้แก่ประชาชนในตำบลบางกร่าง สร้างความสามัคคีในชุมชนตำบลบางกร่างและส่งเสริมการตั้งกลุ่มอาชีพ และ เพื่อให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest