เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

โครงการศึกษาดูงานเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการศึกษาดูงานเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ระหว่างวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2563 ณ จังหวัดนครราชสีมา วัตถุประสงค์ 1 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีความรู้เรื่องสิทธิเด็กและสิทธิมนุษยชน 2 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่เหมาะสมกับวัย รู้จักการป้องกันตนเองจากอบายมุข มีคุณธรรม และจริยธรรม 3 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น โดยมีจิตสำนึกในการให้ และ มีจิตอาสาเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของตนเอง 4 เพื่อสร้างและพัฒนาให้เด็กและเยาวชนรู้รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้จักคิดอย่างมีเหตุผล มีจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์และมุ่งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง หลักการและเหตุผล จากสภาพสังคมปัจจุบันในยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่วนหนึ่งมาจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้วัฒนธรรมต่างประเทศได้เข้ามามีอิทธิพลต่อสังคมไทย เด็กและเยาวชนซึมซับแนวคิดและกระแสนิยมบางอย่างเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิต ซึ่งบางอย่างเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับสภาพสังคมไทย ทำให้เกิดปัญหาต่างๆขึ้นมาที่ส่งผลกระทบต่อตัวเด็กและเยาวชน ทำให้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมตามวัยและต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เป็นอันตรายต่อชีวิต เช่น ปัญหา การดื่มสุรา บุหรี่ ยาเสพติด การพนัน การติดเกม การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การตกเป็นเหยื่อการบริโภควัตถุนิยม การใช้ความรุนแรง การทะเลาะวิวาท เป็นต้น นอกจากนี้ สถาบันครอบครัวซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุด แต่มีความสำคัญมากที่สุดก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมและเศรษฐกิจ พ่อแม่ต้องไปทำงานหาเลี้ยงครอบครัว ไม่มีเวลาอบรมสั่งสอนดูแลใกล้ชิดลูก ทำให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้ชีวิตด้วยตนเองจากสังคมนอกบ้าน และอาจถูกชักจูงไปในทางที่เสื่อมเสีย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบทั้งต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ถึงแม้ว่ารัฐบาลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะออกกฎหมายหรือระเบียบต่างๆ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและส่งเสริมเด็กและเยาวชนในด้านต่างๆรวมทั้งมีนโยบายหรือโครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนแล้วก็ตาม แต่เด็กและเยาวชนของไทยจำนวนไม่น้อยยังคงเผชิญกับปัญหาดังกล่าวและยังหาทางออกไม่ได้

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest