เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

โครงการประชุมติดตามงานของกลุ่มองค์กรสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ประชุมสตรี) (ทำสายคล้องแมส)

โครงการประชุมติดตามงานของกลุ่มองค์กรสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ประชุมสตรี) (ทำสายคล้องแมส)
โครงการประชุมติดตามงานของกลุ่มองค์กรสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ประชุมสตรี) (ทำสายคล้องแมส) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญของวันสตรีสากล สนับสนุนและร่วมกันจัดกิจกรรมให้เป็นที่รู้จักและกว้างขวางมากขึ้น 2. เพื่อกระตุ้นให้เกิดองค์กรที่เข้มแข็ง มีการรวมพลังที่แสดงถึงความพร้อมสามารถประสานงานและทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นรูปธรรม 3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สตรีมีส่วนร่วมในกิจกรรมการสร้างสังคมแห่งความเสมอภาค ความเท่าเทียม ความยุติธรรม และสันติภาพ 4. เพื่อให้สตรีพบปะเชื่อมความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ #งานพัฒนาชุมชนสำนักปลัดเทศบาลเมืองบางกร่าง

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest