เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้สูงอายุตำบลบางกร่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้สูงอายุตำบลบางกร่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองบางกร่าง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ จึงได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุได้มีโอกาสแสวงหาความรู้ด้านกฎหมายและสิทธิที่ผู้สูงอายุควรรู้ตลอดจนวิธีการดูแลตนเองทั้งร่างกายและจิตใจ การใช้ชีวิตอย่างมีความสุข อายุยืน มีคุณค่า ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และศึกษาเรียนรู้การนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน อบรม ณ เทศบาลเมืองบางกร่าง วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 และดูงานสถานที่จริง ระหว่างวันที่ 10 - 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช #งานพัฒนาชุมชนสำนักปลัดเทศบาลเมืองบางกร่าง โทร. 02-446-3434 , 02-446-3567 , 02-408-8155 ต่อ 221 Line อบต.บางกร่าง : bangkrang_th Website : www.bangkrang.go.th เพจ Facebook : เทศบาลเมืองบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest