เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางกร่าง

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางกร่าง
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางกร่าง ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบางกร่าง ชั้น 4 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 1.1 คัดเลือกประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางกร่าง 1.2 คัดเลือกเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางกร่าง ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 4 4.1 การพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางกร่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ #งานนโยบายและแผนเทศบาลเมืองบางกร่าง โทร. 02-446-3434 , 02-446-3567 , 02-408-8155 Line เทศบาลเมืองบางกร่าง : bangkrang_th Website : www.bangkrang.go.th เพจ Facebook : เทศบาลเมืองบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest