เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

โครงการส่งเสริมเกษตรแบบปลอดภัยตำบลบางกร่าง ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการส่งเสริมเกษตรแบบปลอดภัยตำบลบางกร่าง ประจำปีงบประมาณ 2564
กิจกรรมงานเกษตรเทศบาลเมืองบางกร่าง วันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ด้วยเทศบาลเมืองบางกร่าง ดำเนินการโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบปลอดภัยตำบลบางกร่าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรและประชาชนที่สนใจ เรื่อง จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงและการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในการเกษตร สาธิตวิธีการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์ และศึกษาดูงานในพื้นที่ สวนลุงเครา ของคุณสมศักดิ์ จุ้ยนาม ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชมการผลิตพืชผักปลอดภัย การเลี้ยงไส้เดือนดิน การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ ฯลฯ ในตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest