เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบางกร่าง เรื่อง ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบางกร่าง เรื่อง ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563
????การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบางกร่าง เรื่อง ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 ????ประจำวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบางกร่าง ชั้น 2 #งานนโยบายและแผนเทศบาลเมืองบางกร่าง โทร. 02-446-3434 , 02-446-3567 , 02-408-8155 ???? Line อบต.บางกร่าง : bangkrang_th ???? Website : www.bangkrang.go.th ???? เพจ Facebook : เทศบาลเมืองบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest