เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

ขอเชิญชวนผู้สูงอายุ ลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ในปีงบประมาณ 2565

ขอเชิญชวนผู้สูงอายุ ลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ในปีงบประมาณ 2565
ขอเชิญชวนผู้สูงอายุ ลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ในปีงบประมาณ 2565 หากท่านไม่สะดวกเดินทางมายังสำนักงานเทศบาลเมืองบางกร่าง ท่านสามารถส่งเอกสารทางไปรษณีย์ได้ ดังนี้ สำนักงานเทศบาลเมืองบางกร่าง 159 ม.9 ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 หรือที่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail : bangkrang2558@hotmail.com เอกสารที่ท่านต้องเตรียมส่งได้แก่ 1. แบบฟอร์มการลงทะเบียน จำนวน 2 แผ่น 2. สำเนาทะเบียนบ้าน รับรองสำเนาถูกต้อง 3. สำเนาบัตรประชาชนรับรองสำเนาถูกต้อง 4. สำเนาบัญชีธนาคาร ได้ทุกธนาคาร พร้อมรับรองสำเนา #งานพัฒนาชุมชนสำนักปลัดเทศบาลเมืองบางกร่าง โทร.024463434 ต่อ 221

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest