เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปี พ.ศ. 2564 หมู่ที่ 2 ถึง หมู่ที่ 10 ผู้ที่ขาดคุณสมบัติ คือบุคคลดังนี้ ข้อ 4 ผู้ยื่นมีสัญชาติไทย และเป็นผู้มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน ข้อ 5 ผู้ยื่นมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านและอาศัยอยู่จริงในเขตเทศบาลเมืองบางกร่าง ไม่น้อยกว่า 1 เดือนนับถึงวันที่ลงทะเบียน ข้อ 6 ผู้ยื่นไม่เป็นผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือตำแหน่งอื่นใดที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทนในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ ข้อ 7 สิทธิในการรับความช่วยเหลือ 1 สิทธิ ต่อ 1 ทะเบียนบ้าน ❗️❗️❗️ เมื่อประกาศรายชื่อเรียบร้อยแล้ว จะประชาสัมพันธ์การมอบการช่วยเหลือให้ทราบอีกครั้ง❗️❗️❗️ ---------------------------------------------------------------------- สำนักปลัดเทศบาลเมืองบางกร่าง ชั้น 1 โทร. 02-446-3434 , 02-446-3567 , 02-408-8155 ---------------------------------------------------------------------- ???? Line เทศบาลเมืองบางกร่าง : bangkrang_th ???? Website : www.bangkrang.go.th ???? เพจ Facebook : เทศบาลเมืองบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest