เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลเมืองบางกร่าง เรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ???? 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ทะเบียนบ้าน????

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest