เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

การรับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปี 2564

การรับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปี 2564
การรับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ⏰ ระหว่างวันที่ 14-25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ตามประกาศเทศบาลเมืองบางกร่าง เรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) -------------------------------------------------------------------- ✏️สามารถรับแบบคำขอ ได้ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองบางกร่าง ชั้น 1 สมาชิกสภาเทศบาล ประจำเขตของท่าน ------------------------------------------------------------------ ✅✅✅ ขอให้ท่านกรอกรายละเอียดตามแบบคำขอ พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน (รับรองสำเนา) พร้อมนำตัวจริงมาเพื่อการตรวจสอบ 2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ลงทะเบียน (พร้อมรับรองสำเนาโดยผู้ยื่น) และนำตัวจริงมาเพื่อตรวจสอบ 3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ธ.ก.ส. หรือธนาคารอื่นๆ ของผู้ลงทะเบียน (รับรองสำเนา) 4. ในกรณีผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์รับเป็นเงินสดหากไม่สามารถมารับเงินได้ด้วยตัวเองให้มีหนังสือมอบอำนาจ (พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ รับรองสำเนา) ✅✅✅ ------------------------------------------------------------------ ???? สามารถยื่นเอกสารที่รับรองอย่างถูกต้อง ได้ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองบางกร่าง ชั้น 5 สมาชิกสภาเทศบาล ประจำเขตของท่าน สถานที่ตามกำหนดการแต่ละหมู่ ------------------------------------------------------------------ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19 ) ในวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป สามารถติดตามได้ทางช่องทาง ดังนี้ 1.เว็บไซต์เทศบาลเมืองบางกร่าง www.bangkrang.go.th 2.Page Facebook : เทศบาลเมืองบางกร่าง หรือ ประชาสัมพันธ์ ทม.บางกร่าง

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest