เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น 8 ล้อ จำนวนไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน จำนวน 5 วัน และยานพาหนะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา ดูงานฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน ขององ

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest