เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

การมอบนโยบายและกำหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564

การมอบนโยบายและกำหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบางกร่าง ชั้น 5 นายรชต สุทธิพันธ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางกร่าง เป็นผู้นำในการมอบนโยบายและการกำหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสด้านการป้องกันการทุจริตให้กับพนักงานของเทศบาลเมืองบางกร่าง และการดำเนินการ การปฏิบัติตน ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรี ในการประชุมพนักงานประจำเดือนมีนาคม 2564

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest