เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

การตรวจเตรียมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์พักคอย (CI) ของเทศบาลเมืองบางกร่าง ณ อาคารสนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี

การตรวจเตรียมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์พักคอย (CI) ของเทศบาลเมืองบางกร่าง ณ อาคารสนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี
วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ พร้อมคณะ ออกตรวจเตรียมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์พักคอย (CI) ของเทศบาลเมืองบางกร่าง ณ อาคารสนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี โดยนางสาวสุวรรณาโล้สมบูรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางกร่าง ได้มอบหมายให้ นายเทิดศักดิ์ นิลพลอย รองนายกเทศมนตรีเมืองบางกร่าง และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย นางสิริพรรณ ชัยประสงค์สุข รองปลัดเทศบาลเมืองบางกร่าง นายธรรมศักดิ์ เสือนาค รองปลัดเทศเมืองบางกร่าง และ นางสาวมุธิตา พรวาปี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ร่วมต้อนรับและเตรียมดำเนินการให้แล้วเสร็จในโอกาสต่อไป

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest