เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

วัดแคใน

วัดแคใน

 

วัดแคใน เป็นสถานที่ที่คอยยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านในตำบลบางกร่างและตำบลใกล้เคียง

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest