เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
2 ก.ย. 2556 นบ 0023.3/ว2992 โครงการสัมนาครูสอนเด็กด้อยโอกาส ประจำปี 2556 (ประกาศมาแล้ว 3014 วัน) ประเภท1
30 ส.ค. 2556 นบ 0023.6/ว1156 การรายงานการจัดทำบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 3017 วัน) ประเภท1
30 ส.ค. 2556 นบ 0023.1/1149 การจัดงานสักการะเจ้าแม่กวนอิมองค์ต้นแบบ ปิดทองพระหัตถ์และลงนามถวายพระพรตามโครงการจัดสร้างรูปเคารพพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กวนอิมของมูลนิธิ มิลาเคิล ออฟไลฟ์ (ประกาศมาแล้ว 3017 วัน) ประเภท1
29 ส.ค. 2556 นบ 0023.5/1154 คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (ประกาศมาแล้ว 3018 วัน) ประเภท1
29 ส.ค. 2556 นบ 0023.5/14290 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 3018 วัน) ประเภท1
28 ส.ค. 2556 นบ 0023.3/ว14170 การดำเนินงานป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก (ประกาศมาแล้ว 3019 วัน) ประเภท1
28 ส.ค. 2556 นบ 0023.3/ว2985 หารือการถ่ายโอนภารกิจปศุสัตว์ตำบล (ปศต.) ให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ประกาศมาแล้ว 3019 วัน) ประเภท1
27 ส.ค. 2556 นบ 0023.3/ว1135 แบบสำรวจข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด(10 มิ.ย.) (ประกาศมาแล้ว 3020 วัน) ประเภท1
27 ส.ค. 2556 นบ 0023.3/ว1133 เรื่องตอบข้อหารือจังจังหวัดปทุมธานี แนวทางปฏิบัติในการจัดทำโครงการอาเช้าสำหรับเด็กนักเรียน (ประกาศมาแล้ว 3020 วัน) ประเภท1
26 ส.ค. 2556 นบ 0023.3/ว2964 ขอความร่วมมือให้ อปท.ดำเนินการภายใต้โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตเลียม (LPG) ภาคครัวเรือน (ประกาศมาแล้ว 3021 วัน) ประเภท1

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest