เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
10 ก.ย. 2556 นบ 0023.5/1175 รายงานผลการดำเนินงานบนระบบบัญชี e-LAAS รายงาน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2556 (ประกาศมาแล้ว 3006 วัน) ประเภท1
9 ก.ย. 2556 นบ 0023.1/1188 ขอความอนุเคราะห์ติดตามแบบสำรวจข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (ประกาศมาแล้ว 3007 วัน) ประเภท1
9 ก.ย. 2556 นบ 0023.5/14682 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญิติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุีระกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นฯ (ประกาศมาแล้ว 3007 วัน) ประเภท1
9 ก.ย. 2556 นบ 0023.2/ว164 รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 8/2556 (ประกาศมาแล้ว 3007 วัน) ประเภท1
5 ก.ย. 2556 นบ 0023.3/14681 การรวบรวมผลงานการประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาและผลงานการประกวดโครงงาน (ประกาศมาแล้ว 3011 วัน) ประเภท1
5 ก.ย. 2556 นบ 0023.3/ว3051 การดำเนินงานป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก (ประกาศมาแล้ว 3011 วัน) ประเภท1
3 ก.ย. 2556 นบ 0023.3/ว3032 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ประกาศมาแล้ว 3013 วัน) ประเภท1
3 ก.ย. 2556 นบ 0023.3/ว1147 แบบสรุปหนังสือสั่งการที่กำหนดระยะเวลารายงานจังหวัดและรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 3013 วัน) ประเภท1
2 ก.ย. 2556 นบ 0023.1/14475 ติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 3014 วัน) ประเภท1
2 ก.ย. 2556 มท 0023.2/ว163 แบบสรุปรายงานข้าราชการ/พนักงานครูส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย (ประกาศมาแล้ว 3014 วัน) ประเภท1

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest